Pašvaldību vēlēšanu izvērtējums

Pašvaldību lēmumi un izvēles teritoriju apsaimniekošanas, attīstības plānošanas, investīciju un projektu atbalsta jomās var dot būtisku ieguldījumu dabas vērtību un vides kvalitātes saglabāšanā un klimatneitralitātes sasniegšanā. Tādēļ vides nevalstiskās organizācijas - Latvijas Ornitoloģijas biedrība, Latvijas Dabas fonds, Zaļā brīvība, Latvijas Bioloģiskās lauksaimniecības asociācija, Pasaules Dabas Fonds - anketēja visus 324 pašvaldību vēlēšanu kandidātu sarakstus, lai noskaidrotu, cik “zaļi” ir kandidātu solījumi un cik lielā mērā kandidāti ir apņēmušies īstenot ES Zaļo kursu.

Kandidātu sarakstiem tika uzdoti šādi 12 jautājumi:

1. Vai jūsu saraksta mērķos ir ietvertas rīcības vides un dabas aizsardzības stāvokļa uzlabošanai?

2. Vai jūsu saraksta mērķos ir ietverts atbalsts komersantiem, kas veicina resursu ilgtspējīgu izmantošanu?

3. Vai jūsu saraksta mērķos ir ietvertas rīcības atkritumu mazināšanai, pārstrādei un atkārtotai izmantošanai?

4. Vai jūsu saraksta mērķos ir ietvertas rīcības saglabāt un atjaunot dabas daudzveidību pašvaldības īpašumā un valdījumā esošajos zemes īpašumos, tai skaitā meža zemēs?

5. Vai jūsu saraksta mērķos ir ietvertas rīcības dabas vērtību saglabāšanai un atjaunošanai novadā?

6. Vai jūsu saraksta mērķos ir ietvertas rīcības pesticīdu izmantošanas samazināšanai?

7. Vai jūsu saraksta mērķos ir ietvertas rīcības klimata pārmaiņu mazinošiem pasākumiem?

8. Vai jūsu saraksta mērķos ir ietvertas rīcības “zaļās” infrastruktūras nodrošinājumam un klimata pielāgošanās pasākumu īstenošanai novadā?

9. Vai jūsu saraksta mērķos ir ietvertas rīcības ūdeņu ekosistēmu kvalitātes saglabāšanai un uzlabošanai?

10. Vai jūsu saraksta mērķos ir ietvertas rīcības Zaļā publiskā iepirkuma (ZPI) izmantošanas atbalstam?

11. Vai jūsu saraksta mērķos ir ietvertas rīcības vides izglītības pasākumu veicināšanai dažādām auditorijām un/vai sabiedrības vides apziņas veidošanai?

12. Vai jūsu saraksta mērķos ir ietvertas rīcības veicināt atklātību un sabiedrības iesaisti būtisku lēmumu pieņemšanā attiecībā uz atbildīgu un videi draudzīgu dabas resursu (piemēram, mežu, piekrastes un purvu) izmantošanu un citiem vides jautājumiem?

Uz Zaļā barometra anketas jautājumiem kandidātu sarakstiem bija nepieciešams sniegt atsauci uz saraksta programmu vai redzējumu.

Katru saņemto atbildi novērtēja neatkarīgi eksperti ar punktiem, kur pilnvērtīgi pausts vides, dabas vai klimata aspekts ar atsauci uz programmu vai saraksta nostāju saņēma 2 punktus, ja pausts nepilnīgi, tad 1 punktu. Ja nav atbildes vai viedoklī manāmas pretrunas ar vides aizsardzības pamatprincipiem, tad 0 punktu.