Manifests – partiju vērtēšanas kritēriji

Zaļā Barometra manifests ietver galvenos jautājumus, kurus vēlamies redzēt partiju programmu mērķos un dienaskārtībā, politikas dokumentos, un kurus nepieciešams ņemt vērā, pieņemot politiskos lēmumus kopumā.

Daba

Latvija tiek daudzināta kā zaļa valsts ar izcilu dabu, tomēr dati šo priekšstatu apgāž un rāda, ka arī pie mums dabas daudzveidībai klājas arvien sliktāk un pastāv risks šīs vērtības zaudēt. Daudzveidīga daba un daudzveidīgas ekosistēmas nodrošina mūsu pastāvēšanas stabilitāti, savukārt dabas sniegtie ekosistēmu pakalpojumi, dabas skaistums, kas veido vietas pievilcību, devums cilvēku dzīves kvalitātei – tās ir būtiskas vērtības, kas nav mazāk svarīgas par tiešo ieguvumu no dabas. Turklāt dabā balstīti risinājumi ir viens no efektīvākajiem veidiem, kā mazināt klimata pārmaiņas. Dabas saglabāšana arī cieši saistīta ar mūsu pārtikas sistēmu un tās ilgtspēju. Tāpēc dabas daudzveidības samazināšanās apturēšana ir būtisks politisks uzdevums, darbs, pie kura jāstrādā valsts līmenī.

Kritēriji

daba1 logo

Saglabāt daudzveidīgus un dabas vērtībām bagātus Latvijas mežus

daba1 logo

Saglabāt veselīgas ūdeņu ekosistēmas nepieļaut to kvalitātes pasliktināšanos un dabisko procesu izjaukšanu, kā arī ar mērķtiecīgiem pasākumiem veicināt ūdeņu ekosistēmu kvalitātes uzlabošanos

daba1 logo

Veidot un attīstīt tādu Latvijas ainavu, kurā cilvēki saimnieko, respektējot dabas un kultūrvēstures vērtības

daba1 logo

Atbalstīt tādu Lauku attīstības politiku, kas kalpo ANO ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanai, saudzīgi izmantojot dabas resursus un saglabājot dabas daudzveidību lauku ainavā

daba1 logo

Attīstīt un stiprināt tādu valsts pārvaldi, kas efektīvi veic savas funkcijas, nodrošinot dabas resursu pārvaldību.

daba1 logo

Pēc būtības un godprātīgi ieviest Latvijā Eiropas Savienības Bioloģiskās daudzveidības stratēģiju

daba1 logo

Atbalstīt dabai draudzīgu lauksaimniecību, tai skaitā bioloģisko lauksaimniecību un mazās un vidējās lauku saimniecības. Virzīties uz pesticīdu izmantošanas samazināšanu

daba1 logo

Pēc būtības un godprātīgi ieviest Latvijā Eiropas Savienības ilgtspējīgas pārtikas stratēģiju “No lauka līdz galdam”

Vide

Mums ir tiesības dzīvot tīrā, drošā un ikvienam labvēlīgā vidē, un lai tādu panāktu un nodrošinātu tās ilgtspēju ir nepieciešama skaidri orientēta politiska rīcība. Tāpat lēmumu pieņemšanai attiecībā uz dabas resursiem ir jābalstās ilgtspējas principā, kā arī jābūt visas sabiedrības interesēm atbilstošai.

Kritēriji

vide logo

Īstenot tādu politiku, kas ir virzīta uz atkritumu apjoma mazināšanu, nevis jaunu atkritumu pārstrādes veidu, piemēram, dedzināšanas ieviešanu

vide logo

Atkritumu apsaimniekošanā virzīties uz bezatkritumu pieeju – atkritumus pārstrādāt vai otrreizēji izmantot

vide logo

Īstenot politiku gaisa piesārņojuma mazināšanai

vide logo

Ieviest praksē zaļo publisko iepirkumu

vide logo

Atbalstīt sabiedrības tiesības iesaistīties būtisku lēmumu pieņemšanā attiecībā uz dabas resursu (piemēram, valsts mežu, piekrastes un purvu) izmantošanu, jo tie skar visas sabiedrības intereses

Klimats

Klimata pārmaiņas ir mūsdienu pasaules lielākais izaicinājums un viens no politikas dienaskārtības nozīmīgākajiem punktiem. Politikas īstenotājiem ir būtiski iedzīvināt praksē globālos klimata pārmaiņu mazināšanas mērķus, un nodrošināt, ka klimata pārmaiņu mazināšana horizontāli integrēta visu nozaru politikās un lēmumu pieņemšanā ne tikai formāli, bet pēc būtības.

Kritēriji

klimats logo

Atbalstīt tādu uzņēmējdarbību, kas veicina resursu ilgtspējīgu un saudzīgu izmantošanu. Tas palīdzēs mazināt klimata pārmaiņas, samazināt resursu patēriņu un saglabāt dabas daudzveidību

klimats logo

Īstenot klimata pārmaiņas mazinošus pasākumus, samazinot fosilās enerģijas patēriņu, veicinot energoresursu efektīvu izmantošanu, kā arī klimatam un dabai draudzīgas lauksaimniecības, mežsaimniecības un atkritumu apsaimniekošanas prakses.  Atbalstīt tādu uzņēmējdarbību, kas neveicina negatīvas klimata izmaiņas

klimats logo

Īstenot pasākumus, kas veicina klimatneitralitātes sasniegšanu

klimats logo

Nodrošināt ilgtspējīgu transporta attīstību

klimats logo

Veicināt pāreju uz enerģijas ražošanu no atjaunojamajiem resursiem