Kas noticis dabas, vides un klimata politikā maijā un jūnijā?

•    Dabas aizsardzības pārvalde iepazīstina ar “dabas skaitīšanā” iegūtajiem secinājumiem.

Dabas aizsardzības pārvalde iepazīstina ar “dabas skaitīšanā” iegūtajiem secinājumiem.

Dabas aizsardzības pārvalde šā gada maijā iepazīstināja plašāku sabiedrību ar Latvijas pirmās pilnīgās dabas vērtību inventarizācijas galvenajiem secinājumiem. 

“Dabas skaitīšanas” ietvaros piecu gadu laikā tika pētītas pļavas, purvi, meži, upes, ezeri, piekrasti, iekšzemes kāpas, alas un iežu atsegumi kopumā 1,3 miljonu hektāru platībā. Tik visaptverošs lauku darbs ir nodrošinājis viskompleksāko datu kopumu par Latvijas dabas stāvokli visā valsts vēsturē. Šie dati piedāvā detalizētu informāciju par dabas dzīvotnēm un to vērtībām šobrīd, kalpojot kā būtisks pamats plašām diskusijām un faktos pamatotiem lēmumiem attiecībā uz dabas stāvokļa saglabāšanu un uzlabošanu.

Pēdējos 30 gados Latvijā katastrofāli samazinājušies zālāju biotopi, nesasniedzot pat 1% no valsts teritorijas; Latvijā tikai 10% mežu ir bioloģiski vērtīgi; teju puse purvu ir pārveidoti un cilvēka darbības ietekmēti; vairāk nekā 2/3 saldūdens biotopu ir ietekmēti, apgrūtinot ūdens aprites ciklu; piekrastes biotopus negatīvi ietekmē invazīvo sugu izplatība, apbūve un antropogēnā slodze; bet trauslo alu un iežu atsegumu grupu apdraud cilvēku rīcība – atkritumu izgāšana, iežu skrāpēšana, kāpelēšana.

Latvijas vides organizācijas gaida nākamo soli – “Dabas skaitīšanas” ziņojuma prezentēšanu un apstiprināšanu Saeimā. Šim ziņojumam būtu jāiezīmē dažādi scenāriji dabas stāvokļa uzlabošanai un turpmākiem soļiem dabas aizsardzības politikā. Par šī ziņojuma sagatavošanu atbild Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija.