Partiju vērtēšanas kritēriji


Pirms 14. Saeimas vēlēšanām Latvijas Dabas fonds, Latvijas Ornitoloģijas biedrība, Pasaules Dabas Fonds, biedrība "Zaļā brīvība" un Latvijas Bioloģiskās lauksaimniecības asociācija vērtēja tās politiskās partijas, kurām ir reāla iespēja pārvarēt 5% barjeru.

Minētās dabas aizsardzības un vides organizācijas 2022. gada jūnijā tikās ar visām 13. Saeimā pārstāvētajām partijām, izņemot neatkarīgos deputātus. Sarunu laikā pārrunāja dažādus ar vides un klimata politiku saistītus jautājumus un skaidroja vides organizāciju pozīciju. Pēc tam nāca klajā ar aicinājumu – vides politikas nostādnēm visām politiskajām partijām, kuras aicināja ievērot partiju programmās un rīcībpolitikā.

Uz 14. Saeimu startējošās partijas vērtējam pēc:


Klimats


klimats1 logo

Atbalsts Latvijas virzībai uz Zaļo kursu, proti, klimata pārmaiņas mazinošu pasākumu īstenošana dažādos sektoros, nenonākot pretrunās ar dabas un vides mērķiem, kā arī emisiju daudzuma samazināšana par vismaz 55% līdz 2030. gadam, sasniedzot nulles emisijas līdz 2050. gadam.

Enerģētika


klimats1 logo

Dabai un videi draudzīgu atjaunīgo enerģijas resursu ražošanas un izmantošanas veicināšana, īpaši prioritizējot vēja un saules enerģiju. (bilde, piem., ar saules vai vēja ģeneratoru)

klimats1 logo

Dabas aizsardzības prasību izvērošana vēja enerģijas parku būvniecībā, prioritizējot parku izvietošanu ārpus vecu mežu teritorijām un piemērojot stingras dabas aizsardzības prasības vēja ģeneratoru vietu izvēlē un darbības nodrošināšanā. (bilde ar vēja ģeneratoru)

klimats1 logo

Privāto un publisko ēku energoefektivitātes pasākumu īstenošanas paātrināšana.

klimats1 logo

Kūdras, atkritumu un atomenerģijas izmantošanas aizliegšana enerģijas ražošanai Latvijā.

Aprites ekonomika


klimats1 logo

Publisko un privāto investīciju veicināšana resursefektīvu tehnoloģiju, zināšanu un uzņēmumu attīstībā.

klimats1 logo

Atbalsts resursefektīvu publiskajiem iepirkumiem un valsts izdevumiems, nosakot stingrus resursu efektivitātes un ilgtspējības standartus par valsts budžeta līdzekļiem iepirktajām precēm un pakalpojumiem.

klimats1 logo

Atbalsts atbilstoša likumiskā ietvara attīstībai resursefektīviem produktiem un pakalpojumiem.

klimats1 logo

Depozītsistēmas pilnveidošana, iekļaujot tajā plašāku nododamo vienību sortimentu un palielinot stikla taras atkārtotu izmantošanu, kā arī optimizējot savākšanu un pārstrādi.

klimats1 logo

Nepārstrādājamu atkritumu īpatsvara samazināšana, nosakot tiem arvien lielāku dabas resursu nodokli.

Dabas resursu pārvaldība


klimats1 logo

Ilgtspējīgas mežsaimniecības politikas īstenošana:
(i) aizliedzot mežizstrādi putnu ligzdošanas laikā;
(ii) pakāpeniski pārejot no kailcirtēm uz izlases cirtēm;
(iii) stiprinot dabas aizsardzības prasības meža apsaimniekošanā,
(iv) novirzot pietiekamus līdzekļus kompensācijām saimnieciskās darbības ierobežojumiem, kas saistīti ar dabas vērtību saglabāšanu.

klimats1 logo

Ilgtspējīgas lauku attīstības veicināšana:
(i) samazinot sintētisko pesticīdu lietojumu lauksaimniecībā (par 50% līdz 2030. gadam) un
(ii) palielinot bioloģiskās lauksaimniecības īpatsvaru (vismaz 30% līdz 2030. gadam).

Bioloģiskās daudzveidības saglabāšana


klimats1 logo

Dabas daudzveidības samazināšanās apturēšana, veicinot tās atjaunošanās pasākumu īstenošanu Latvijā, īstenojot ilgtspējīgu lauku attīstības politiku, meža politiku un citu dabas resursu pārvaldības politikas.

klimats1 logo

Daudzveidīgu un dabas vērtībām bagātu mežu, pļavu, purvu, upju, ezeru un citu ekosistēmu Latvijā saglabāšana, ievērojot principu: 30% Latvijas teritorijā bioloģiskās daudzveidības mērķa teritorijas un 10% - stingri aizsargājamas teritorijas.